Home/Address Stamps

Address Stamps

Address Stamps

เราสามารถออกแบบข้อมูลบริษัทหรือองค์กรของท่านให้สามารถประทับได้อย่างชัดเจนบนทุกพื้นผิว ทำให้ท่านสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานซ้ำๆ โดยใช้ตรายางที่อยู่ของเราได้ ท่านสามารถใช้มันประทับลงบนจดหมาย,เอกสาร,บรรจุภัณฑ์, ถุง และอื่นๆ ได้อย่างดูเป็นทางการและมืออาชีพ นอกจากข้อมูลของท่านถูกประทับลงไปชัดเจนแล้ว ตรายางของเรายังเป็นที่นิยมใช้ในสำนักงานส่วนใหญ่อีกด้วย