Home/Teacher Stamp/Round teacher stamps

Round Teacher Stamps

Round Teacher Stamps

ตรายางคุณครู แบบวงกลม

เวลาสำหรับคุณครูแล้วมีความสำคัญมากโดยเฉพาะในเวลาทำงาน เพราะว่ามันไม่เคยมีเวลาพอที่จะทำงานใน
แต่ละวันให้ลุล่วงไปได้อย่างดี เมื่อมองหาวิธีประหยัดเวลาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้แรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ตรายาง
เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบ มันสามารถใช้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นของครูได้หลากหลาย จาก
การให้เกรดจนถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางของพฤติกรรม
ที่ Rubber Stamp Globe มีตรายางคุณครูแบบวงกลมจำนวนมากให้เลือกใช้ตามโอกาสและงบประมาณ
นอกจากนั้นเรายังเตรียมกราฟฟิคที่สวยงามไว้ให้ท่านเลือกใช้ฟรีที่ “แบบตรวจการบ้านในสต๊อก”อีกด้วย

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

19 items found