การทำตรายาง ตราปั๊ม หรือตราประทับบริษัทเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งโลโก้ โลโก้ร่วมกับชื่อบริษัท ตามแต่จะออกแบบ แต่ก็มีข้อกำหนดที่ควรระวังในการจัดทำตรายางบริษัทด้วย หลักสำคัญมีอยู่ 3 ข้อ คือ
.
1. ห้ามใช้ข้อความหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของทางราชการ หรือสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ห้ามใช้ตัวย่อในตราประทับ ต้องใช้ชื่อเต็มเท่านั้น
3. ห้ามใช้สีดำ เนื่องจากจะแยกไม่ออกระหว่างเอกสารต้นฉบับและสำเนา

แค่เลี่ยงข้อห้ามตามนี้ก็สามารถใช้ตรายางบริษัทได้อย่างสบายใจแล้ว