คำอธิบาย

ตรายางมึกในตัวแบบตลับพลิกใช้ง่าย ประหยัดทั้งเวลาและพลังงานที่ต้องใช้ไป ด้วยตราประทับแบบหมึกในตัว
แบบตลับพลิกของ TRODAT และ SHINY ที่มีคุณภาพสูง มีความทนทานใช้ได้นานหลายปี เมื่อตรายางของ
ท่านน้ำหมึกน้อยลง เรามีแป้นหมึกสำหรับเปลี่ยนให้กับตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก ที่ท่านต้องการให้มัน
กลับมาใช้ได้คุณภาพตามปกติอีกครั้งหนึ่ง