Trodat ตรายางตัวเลข-หมึกในตัว,ไม่มีหมึก

Trodat ตรายางตัวเลข-หมึกในตัว,ไม่มีหมึก

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางตัวเลขแบบ
หมึกในตัวตลับพลิก และแบบธรรมดาTrodat จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน
ทั้งยังมีมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ประหยัดเวลาทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้งาน

ราคาทุกรายการต่อไปนี้ เป็นราคาลดพิเศษ 30% แล้ว

มี 74 รายการ