Home/ตรายางชนิดพกพาติดตัว

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลชชนิดพกพา

ตรายางหมึกในตัวแบบแฟลชชนิดพกพา

เมื่อต้องการเลือกเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตในแต่ละวันง่ายขึ้น ตรายางเป็นตัวเลือกที่ดี ด้วยตรายางหมึกในตัว
แบบแฟลช ชนิดพกพา จะทำให้ท่านนอกจากได้ใช้ตรายางที่มีความทนทาน ติดตัวไปได้ทุกที่
ทั้งยังมีมีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกสบาย และ ปลอดภัยทุกครั้งที่จำเป็นต้องใช้งาน