ใช้งานโดยใส่ JOB Number ที่ได้จากฝ่ายขาย

ตัวอย่าง “jo6010-0678”

ติดตามงาน